Voorstel Noordgouw als locatie voor eerste scholencluster toch in raad 11 maart

Op maandag 25 februari heeft de raadscommissie gesproken over het collegevoorstel om De Noordgouw als locatie te kiezen voor het realiseren van nieuwbouw voor het eerste scholencluster van de Van Heemstraschool en De Zaaier.

Conclusie van de commissie was om het voorstel terug te geven aan het college en eerst nader in gesprek te gaan over aanvullende kaders en het voorstel daarmee niet in de gemeenteraad van 11 maart 2019 te behandelen. Inmiddels heeft het presidium van de gemeenteraad besloten om het punt toch te agenderen voor de raad van 11 maart. Ze wil in openheid en via een officieel raadsbesluit heldere kaders meegeven aan het college. Hoe dit besluit zal luiden moet blijken op 11 maart.

Inspreken?

De inspreekregels voor een raadsvergadering zijn iets anders dan voor een commissievergadering: aan het begin van de raadsvergadering staat het punt ‘spreekrecht’ op de agenda. Hier kunnen insprekers elk maximaal 5 minuten hun reactie geven op een punt van de agenda. Hierbij geldt wel de restrictie dat insprekers die al in de commissie hebben ingesproken, dit in de raadsvergadering niet nog een keer mogen doen, behalve als ze nieuwe informatie willen delen. Meepraten aan tafel is niet mogelijk in een raadsvergadering.

Daarnaast zijn de regels voor aanwezigheid in de raadszaal en het uiten van (on)genoegen wat strikter:

  • Toehoorders nemen uitsluitend plaats op de voor hen bestemde plekken; dit is de publieke tribune. Als deze vol is verwijzen we naar de hal.
  • Het is niet toegestaan tekenen van goed- of afkeuring te geven (zoals applaudisseren).