Milieubeleid

Het milieubeleid van de gemeente Hattem is gebaseerd op de Wet milieubeheer. De algemene zorgplicht en andere verplichtingen zijn hierin vastgelegd.

De wettelijke verplichting bestaat voornamelijk uit vergunningverlening en -handhaving en het opstellen van een milieuprogramma en -verslag. Daarnaast is het belangrijk dat de milieuaspecten worden meegenomen in de ruimtelijke planvoering. De gemeente zet zich ook in op het gebied van milieueducatie en -voorlichting. Hoe de gemeente invulling geeft aan deze taak wordt beschreven in het milieujaarverslag en het programma.

Klimaatbeleid

In deze notitie is de doelstelling opgenomen om te streven naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050, overeenkomstig de nationale en regionale beleidsdoelstellingen. Het is hierbij gewenst om in de uitvoering vooral ook in te spelen op lokale initiatieven, kansen en ontwikkelingen. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van de uitvoering van dit beleid. De klimaatnotitie kan gezien worden als een startnotitie. De concrete uitwerking in een uitvoeringsplan volgt in het eerste kwartaal van 2018.

Klimaatnotitie Hattem 2018 - 2021

Bodemfunctiekaart

In 2013 heeft het college de bodemfunctiekaart van Hattem vastgesteld. De vaststelling van deze bodemfunctiekaart is wettelijk verplicht en komt voort uit het 'besluit bodemkwaliteit'.