Milieubeleid

Het milieubeleid van de gemeente Hattem is gebaseerd op de Wet milieubeheer. De algemene zorgplicht en andere verplichtingen zijn hierin vastgelegd.

De wettelijke verplichting bestaat voornamelijk uit vergunningverlening en -handhaving en het opstellen van een milieuprogramma en -verslag. Daarnaast is het belangrijk dat de milieuaspecten worden meegenomen in de ruimtelijke planvoering. De gemeente zet zich ook in op het gebied van milieueducatie en -voorlichting. Hoe de gemeente invulling geeft aan deze taak wordt beschreven in het milieujaarverslag en het programma.

Handhaving

Gemeenten hebben de plicht om de milieuwet te handhaven. De gemeente Hattem houdt in de gaten of men zich aan deze wet houdt. Dit doet de gemeente voornamelijk door het uitvoeren van bedrijfscontroles. Het komt soms ook voor dat er burgers zijn die bijvoorbeeld afval dumpen of bodemverontreiniging veroorzaken. Om de handhaving van de milieuwet(ten) te borgen in de organisatie heeft de gemeenteraad een milieuhandhavingsplan vastgesteld. Dit plan is in 2010 geactualiseerd. Hierin komen alle aspecten van milieuhandhaving aan bod.

Protocollenhandboek

Hoe de gemeente te werk gaat bij de milieuhandhaving is grotendeels vastgelegd in het protocollenhandboek milieuhandhaving. Hier staat in aangegeven welke stappen moeten worden gezet door de handhaver. Ook wordt er duidelijk welke sanctie- en toezichtstrategie de gemeente hanteert.

Bedrijven die de regels goed naleven, worden uiteindelijk minder vaak gecontroleerd. Bedrijven met een slechter naleefgedrag, worden juist vaker bezocht. Hierdoor kan de gemeente haar capaciteit zo efficiënt mogelijk inzetten.

Bodemfunctiekaart

In 2013 heeft het college de bodemfunctiekaart van Hattem vastgesteld. De vaststelling van deze bodemfunctiekaart is wettelijk verplicht en komt voort uit het 'besluit bodemkwaliteit'.

Uitgelicht