Afvalstoffenheffing - reinigingsrechten

De gebruikers/bewoners van woningen, woonschepen en woonwagens betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Ook een aantal bedrijven maakt hier gebruik van. Deze laatste groep betaalt voor het ophalen en verwerken van het afval reinigingsrechten.

De vaste kosten worden door middel van een vast tarief (afvalstoffenheffing of reinigingsrechten) opgelegd via een gecombineerde aanslag 'jaarheffingen 2019'. Het al dan niet meegeven van huisvuil is hierbij niet van belang.

De geregistreerde aanbiedingen (ondergronds verzamelsysteem) worden achteraf in rekening gebracht. In 2019 worden de aanbiedingen van 2018 ook door middel van de gecombineerde aanslag 'jaarheffingen 2019' aan de belastingplichtigen opgelegd.

Tarieven afvalstoffenheffing

  • Vaste tarief afvalstoffenheffing: € 159,50
  • Vaste tarief afvalstoffenheffing (percelen waar groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt ingezameld): € 139,50
  • Vaste tarief reinigingsrechten (ophalen gft en restafval via containers): € 159,50
  • Vaste tarief reinigingsrechten (percelen waar groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt ingezameld): € 139,50

Voor de reinigingsrechten worden deze tarieven verhoogd met het wettelijke percentage voor de omzetbelasting.

Verzamelsysteem (ondergrondse containers)

  • Haaltarief (40 liter maximaal): € 1,80

Voor bedrijven worden bovenstaande tarieven verhoogd met het wettelijke percentage voor de omzetbelasting.

Overige tarieven (alleen voor particulieren)

  • Grof huisvuil (maximaal 1m3): € 39,00
  • Grof tuinafval (maximaal 1m3): € 19,20

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Het bezwaarschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend.

Ontheffing

Voor het vaste tarief geldt dat bij beëindiging van de belastingplicht, zoals verhuizing naar een andere gemeente, de afvalstoffenheffing automatisch wordt berekend tot en met de maand van beëindiging.

De afrekening aanbiedingen via het ondergronds systeem) wordt na de beëindiging van de belastingplicht pas in rekening gebracht.

Vestiging in de loop van het jaar

Bij vestiging in de loop van het jaar wordt het vaste tarief van de afvalstoffenheffing berekend naar het aantal volle kalendermaanden dat in het jaar nog overblijft.

Kwijtschelding afrekening diftar

Het aantal aanbiedingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend is gebonden aan een maximum. Voor het ondergrondse verzamelsysteem geldt een vrijstelling van 20 ledigingen. Bij overschrijding van deze aantallen dient u de kosten hiervoor zelf te betalen.