Wet WOZ

De Wet WOZ vormt voor de gemeente het uitgangspunt voor de berekening van de onroerende-zaakbelastingen. In deze wet staat hoe de waardering van onroerende zaken is geregeld. Sinds de invoering van de Wet WOZ gaan gemeenten, waterschappen en de rijksoverheid uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de zogenaamde WOZ-waarde.

De waarden van alle onroerende zaken zijn op grond van de Wet WOZ voor het jaar 2019 opnieuw bepaald, naar het waardeniveau op 1 januari 2018 (de waardepeildatum). De waarde vermeldt op het aanslagbiljet geldt alleen voor het belastingjaar 2019. Bij de taxatie van de onroerende zaak is het wettelijk uitgangspunt dat wordt gewaardeerd alsof het object leeg is en vrij van schulden en lasten. Dit is de marktwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Voor de waardering van uw onroerende zaak wordt gekeken naar de prijs van soortgelijke onroerende zaken die rond de peildatum 1 januari 2018 zijn verkocht. Als de marktwaarde in de loop van 2019 stijgt of daalt, heeft dat dus geen invloed op deze WOZ-waarde.

Ook een onroerende zaak in aanbouw heeft een zekere waarde: de ondergrond en de opstal(len) worden in een dergelijke situatie getaxeerd naar de toestand op 1 januari 2019, ook hier weer naar de prijspeildatum van 1 januari 20178.

In de verkoopprijzen van woningen in 2018 is sprake van een stijgende lijn. Ook is er een verschil te zien in de verkoopprijzen van diverse typen woningen. De doorlooptijd van te koop staande woningen is zeer snel oftewel de woningen staan niet lang te koop. Bij de marktanalyse wordt in eerste instantie alleen gekeken naar gerealiseerde verkopen in de gemeente Hattem. Deze cijfers worden per type woning geanalyseerd, waardoor deze kunnen afwijken van de gemiddelde cijfers van bijvoorbeeld de NVM of de Vereniging Eigen Huis. Deze instellingen gaan namelijk uit van verkooptransacties in de gehele streek en kijken niet naar de ontwikkelingen van de verkoopcijfers binnen één gemeente. Daarnaast worden ook de vraagprijzen van te koop staande woningen geanalyseerd.

Voor niet-woningen geldt een andere methode van taxeren. In deze groep gaat het vaak niet om verkooptransacties, maar om huurtransacties. Daarom worden voor niet-woningen ook huurgegevens verzameld. Bij iedere wijziging van gebruik wordt zowel aan de eigenaar als de gebruiker van het pand een formulier toegezonden waarin informatie wordt gevraagd over het desbetreffende pand.

WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen op één biljet

U vindt de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U ontvangt geen afzonderlijke WOZ-beschikking. De huidige WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2018 geldt alleen voor het belastingjaar 2019. U ontvangt ieder jaar een nieuwe WOZ-waarde.