Omgevingsvergunning aanvragen

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wanneer blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u op dezelfde site een omgevingsvergunning aanvragen. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen maar alleen voor de activiteit handelen in strijd met de ruimtelijke regels. Hiermee wordt vaak het bestemmingsplan bedoeld en deze is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Activiteiten

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Bouwen of verbouwen
  • Slopen
  • Veranderen Monument
  • Reclame
  • Brandveilig gebruik
  • Kappen
  • Werk of werkzaamheden uitvoeren
  • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • Inrichting oprichten of veranderen (milieu)

Als sprake is van verschillende activiteiten, dan kunt u deze vergunningen in één keer aanvragen. Dit is echter niet verplicht. U mag ook voor alle activiteiten een aparte vergunning aanvragen. U moet dan wel verschillende procedures doorlopen en belanghebbenden kunnen dan tegen elke vergunning bezwaar aantekenen.

Complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd, kennen hun eigen regels. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen. U kunt dan bijvoorbeeld wel weer in 2 fasen vergunningen aanvragen.

Termijnen

Reguliere procedure

Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

U of een andere belanghebbende kan het niet eens zijn met de beslissing die wij nemen. Binnen 6 weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. U moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet uitgevoerd wordt.

Uitgebreide procedure

Complexere aanvragen volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij deze procedure kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend. Voordat de omgevingsvergunning verleend kan worden, moet eerst een ontwerpvergunning voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Iedereen die het niet eens is met de ontwerpvergunning kan hierop reageren.

Na de zienswijzetermijn wordt een definitieve beslissing genomen. Tegen de omgevingsvergunning kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. U moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet uitgevoerd wordt.

Stappen in het aanvraagproces

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (reguliere procedure) worden in grote lijnen 4 stappen doorlopen.

Stap 1 - Aanvragen

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het www.omgevingsloket.nl. In het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. U voert locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of uw plannen vergunning- / meldingplichtig zijn of vergunningsvrij. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze digitaal aanvragen. Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan op www.digid.nl.

Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). In het Omgevingsloket kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met uw gemeente. Bij de meer complexe projecten is dit gewenst. Het vooroverleg heeft geen formele status. Een aanvraag kunt u, indien gewenst, ook op papier indienen.

Stap 2 - Berichtgeving

De gemeente stuurt een bericht van ontvangst en de te volgen procedure en publiceert de aanvraag in Veluws Nieuws en op deze website. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - Beoordeling

De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo wordt er gekeken naar de regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4 - Beslissing

De gemeente laat u binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De gemeente publiceert de vergunning in Veluws Nieuws en op deze website. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.