Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt een aansluiting op het gemeenteriool aan bij de gemeente. U kunt een vergunning online en persoonlijk aanvragen.

Online aanvragen

U kunt de vergunning aanvragen (met DigiD) door gebruik te maken van bijgaand formulier.

Vergunning aansluiting gemeenteriool aanvragen met DigiD

Persoonlijk aanvragen

Als u liever persoonlijk langskomt om uw vergunning aan te vragen, dan kan dat ook. U kunt op afspraak terecht bij balie Vergunningverlening en Handhaving in het stadhuis.

Afspraak maken

Procedure

  • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging of akkoord.
  • De gemeente controleert of de aanvraag compleet en correct is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.
  • Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  • De gemeente beoordeelt op basis van het bestemmingsplan, de kadastrale situatieschets, en de aard en hoeveelheid van het af te voeren water hoe de rioolaansluiting gemaakt moet worden. Eventueel wordt advies ingewonnen bij het Waterschap. Zonodig onderzoekt de gemeente de specifieke situatie ter plaatse.
  • De gemeente gaat na of er nog extra acties nodig zijn voor het aanleggen (afgraven en afvoeren grond, wegafzettingen, etcetera).
  • Als de gemeente de aansluiting niet zelf aanlegt, dan bepaalt de gemeente de voorwaarden waaronder de aansluiting mag worden aangelegd.
  • Normaal gesproken beslist de gemeente binnen 13 weken over de aanvraag. De gemeente kan deze termijn maximaal één keer met dertien weken verlengen. De aanvrager ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
  • De gemeente kan controleren of de rioolaansluiting volgens de voorwaarden in de vergunning is aangelegd.

Uitgelicht