Welstand

De Hattemse Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie die door de gemeenteraad is benoemd. De commissie bestaat uit een rayonarchitect, monumentendeskundige en een burgerlid. Zij toetsen en adviseren het college van B&W of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

U kunt met de commissie te maken krijgen als u:

  • uw woning of bijgebouw wilt (aan)bouwen of verbouwen,
  • reclame wilt plaatsen,
  • een boom wilt kappen in de binnenstad,
  • een monument wilt wijzigen (zowel woning, bijgebouw als tuin).

Vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u het plan eerst bespreken in een vooroverleg met de gemeente Hattem. Dit vooroverleg is een informeel traject voorafgaand aan de definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning. Voor het vooroverleg is een schetsplan voldoende. U hoort in het gesprek of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand of dat het aangepast moet worden.

Leges

De kosten van een welstandsadvies zijn meegenomen in de leges voor een omgevingsvergunning, maar de kosten voor een locatiebezoek worden apart in rekening gebracht. Tegen een advies van de commissie is geen bezwaar mogelijk. Tegen de besluiten van de gemeente Hattem die uit dit advies voortvloeien (bijvoorbeeld een weigering van de omgevingsvergunning) wel. Dit kan leiden tot herziening van het advies.

Beleidskaders en Welstandsnota

Iemand die een omgevingsvergunning aanvraagt, moet van tevoren weten binnen welke beleidskaders de commissie het ontwerp beoordeelt en welke criteria het uitgangspunt zijn. Het beoordelingskader is door de gemeente Hattem vastgelegd in de Welstandsnota.

Vergaderingen

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert eens per twee weken op maandagochtend in het stadhuis. Ingrijpende en grote plannen worden daarnaast ook behandeld in de Grote Commissie. De Grote Commissie vergadert eens per maand op woensdag op verschillende locaties. De vergaderingen worden altijd aangekondigd in een huis-aan-huiskrant en op deze website.