Gras maaien

Het maaibeleid van de gemeente Hattem is veranderd. Op een aantal plaatsen wordt minder vaak gemaaid.

Besloten is om de groenstroken, liggend aan woningen intensief te blijven maaien. Dat betekent dat deze groenstroken ongeveer 20 keer per jaar gemaaid worden. Groenstroken aan de overkant van de weg, waar geen woningen staan en die tegen een bosstrook of weiland aan liggen worden extensief gemaaid. Dit betekent dat er maximaal 2 keer per jaar gemaaid wordt.

Maaibeleid 1

Afbeelding 1: woningzijde intensief en overzijde extensief maaien

Bij wegen waar geen bebouwing in de directe nabijheid is, wordt de berm in het voorjaar enkel de eerste meter vanaf de weg gemaaid. In het najaar wordt de berm over de volle breedte gemaaid.

Maaibeleid 2

De Geldersedijk en Kanaaldijk zijn dijken en worden daarom onderhouden door het Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap maait deze dijken half juni en in het najaar. Vooruitlopend daarop wordt in het voorjaar en najaar de eerste meter gemaaid. Hierdoor blijft de rijbaan goed begaanbaar en veilig.

Maaibeleid 3

Bij de Zuiderzeestraatweg en Apeldoornseweg wordt de groenstrook tussen rijbaan en fietspad zowel in het voorjaar als in het najaar gemaaid. Van de berm tussen fietspad en sloot wordt in voorjaar de eerste meter gemaaid en in najaar de volle breedte gemaaid.

Maaibeleid 4

Bij wegen rondom de Leemcule worden in voor- en najaar enkel het groen gemaaid dat over de wegrand heen komt. In het najaar wordt daar waar nodig de brandnetel extra gemaaid. Dit is om te voorkomen dat de planten te hoog worden.

Maaibeleid 5

Een combinatie van maaimethodes is binnen een bepaald gebied ook mogelijk. Zo kan het ene veld intensief worden gemaaid en het naastliggende extensief.

Maaibeleid 6

De groenstrook onderaan de Zuidwal-Slot en Noordwal blijven intensief gemaaid worden, omdat veel mensen gebruik maken van deze ruimten. Ook het Koningin Wilhelminapark valt onder intensief regiem.