Bezwaar tegen de aanslag/WOZ

Als u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld of wanneer u het niet eens bent met één of meer aanslagen, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Voor alle heffingen geldt, dat tegen de hoogte van de tarieven geen bezwaar mogelijk is.

Een bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar/WOZ-ambtenaar van de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • een duidelijke omschrijving tegen welke aanslag of beschikking u bezwaar maakt (belastingjaar en aanslagnummer);
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • de datum en uw handtekening;
  • dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als bezwaar tegen de aanslagen OZB en rioolheffing. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de grondslag van de aanslagen OZB en rioolheffing omvat ook de WOZ-beschikking. U kunt bijvoorbeeld van mening zijn dat de waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2018 door de gemeente te hoog is vastgesteld. Als u op 1 januari 2019 geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kunt u ook bezwaar maken.

Beleidsregels afhandeling bezwaarschriften WOZ

Als u de gecombineerde aanslag en WOZ-beschikking ontvangt en het voor u reden geeft om bezwaar aan te tekenen dan dient u met beleidsregels rekening te houden:

  • Een onderbouwd bezwaarschrift biedt voor de gemeente voldoende aanknopingspunten voor het uitvoeren van een nader onderzoek;
  • U kunt uw bezwaar onderbouwen met gegevens of foto's;
  • De gemeente bepaalt de waarde van alle woningen op dezelfde wijze. Dat geldt ook voor objecten die niet als woning dienen. Als u deze waarde door een eigen taxateur wilt laten controleren bent u uiteraard vrij dit te doen. De kosten daarvan kunnen in de bezwaarfase niet op de gemeente worden verhaald. De gemeente bepaalt immers op haar eigen wijze de waarde (opnieuw);
  • Door in uw bezwaar de gemeente te wijzen op een fout, geeft u de gemeente zelf de gelegenheid een heroverweging te maken. U hoeft dus geen onafhankelijke derde te overtuigen. Bewijsmateriaal zoals een taxatierapport van uw kant heeft dus geen toegevoegde waarde en kan achterwege blijven;
  • Wanneer u een bezwaarschrift indient of een derde machtigt om namens u bezwaar te maken komen doorgaans niet alle proceskosten voor vergoeding in aanmerking. Aan het vergoeden van proceskosten zijn strikte regels verbonden. Wij adviseren u om u goed te laten informeren voordat u met een professionele rechtsbijstandverlener in zee gaat. Het aantekenen van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen is een vrij eenvoudige aangelegenheid. De gemeente is daarom terughoudend in het vergoeden van de kosten die gemaakt worden door de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.

Bezwaar? Toch eerst betalen

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u kunt wachten met betalen. Als uw bezwaarschrift gegrond is en tot vermindering van de aanslag leidt, storten wij het teveel betaalde bedrag automatisch terug.